Carreira solidaria Emiliani “Móvete por Mozambique”

O Colexio Plurilingüe San Fermín PP. Somascos realizou o xoves 4 de maio a I Carreira solidaria a favor da emiliani ongd “Móvete por Mozambique” coa participación de todo o alumnado do Centro: Ed. Infantil, Ed. Primaria, E.S.O e Ciclos Formativos.

Esta carreira solidaria é moito máis que unha actividade deportiva, permite traballar a defensa e promoción dos dereitos da infancia dentro e fóra da aula, baseándose nos valores de compañeirismo, solidariedade, respecto, convivencia, esforzo persoal e afán de superación.

Cada alumno achegará patrocinadores para doar unha cantidade de diñeiro por cada “quilómetro” percorrido, correspondendo a unha volta ao circuíto da Carballeira do Xardín de Caldas de Reis, coa finalidade de sensibilizarse coa situación dos nenos do Lareira San Jerónimo en Beira, Mozambique.

A xornada foi un éxito de participación cun ambiente festivo e solidario.

PARA VER FOTOS DA CARREIRA SOLIDARIA, CLIC AQUÍ

Anuncios

Proxecto Deportivo de Centro: PDC coa modalidade optativa DAFIS “Móvete con saúde”

Curso 2015/16: Proxecto D.A.F.I.S. (Datos de Actividade Física Saudable-Valoración da Condición Física para a saúde) de innovación educativa na actividade física a través do Plan Proxecta.

Curso 2016/17: P.D.C (Plan Deportivo de Centro), con modalidade optativa D.A.F.I.S “Móvete con saúde”. Plan Proxecta.

Participación no programa para abordar a loita contra o sedentarismo, sobrepeso e obesidade, a través do incremento, dentro e fóra do horario lectivo, da carga real de actividade física que realiza o alumnado.

Dinamizar e promover hábitos de vida activa e saudable.

Ofrecer información e asesoramento para incorporar á vida diaria, actividade física, exercicio físico ou deporte como hábito de vida saudable.

Incrementar na estadía do centro a práctica de actividade física de calidade.

Difundir información sobre vida activa e saudable.

Establecer unha metodoloxía común de implantación dos protocolos de valoración de condición física para a saúde no noso centro educativo, a través das sesións de Educación Física e das materias transversais implicadas no Plan.

Valorar a condición física para a saúde do alumnado, analizando e compartindo datos resultantes, e conseguir que os alumnos entendan os distintos resultados do proxecto.

LEVAMOS A CABO ESTA ACTUACIÓN a través de:

 • Promocionar hábitos de vida activa e saudable.
 • Integrar nas liñas educativas de forma transversal os obxectivos de Somos un Colexio Activo e saudable.
 • Avaliar a condición física para a saúde: análise dos resultados.
 • Executar e utilizar ferramentas dixitais para difundir o proxecto.
 • Realizar os test físicos
 • Charlas formativas de hábitos saudables.
 • Tratamento de enquisas realizadas.
 • Implicar ao A.M.P.A. na promoción de estilos de vida saudable.

1.- PDC Móvete con Saúde, coa modalidade optativa DAFIS. (Proxecto Deportivo de Centro, Datos Actividade Física Deportiva):

Trátase de valorar a condición física para a saúde do alumnado, analizando e compartindo datos resultantes, e conseguir que os alumnos entendan os distintos resultados do proxecto.

Galería de Fotos

2.-  PDC Móvete con saúde. Actividade de Xogade (PDC. XOGADE: Xogos Galegos Deportivos):

 • Xornada Club Baloncesto Cortegada: Galería de Fotos
 • Xornada de Magosto, xogos populares: Galería de Fotos
 • Cross Escolar Zonal y Provincial: Cross Escolar Zonal  Cross Provincial
 • Xornada de San Xerome: Galería de Fotos
 • Participación desde 1990 nos programas de actividade deportiva “Deporte en Idade Escolar” nas seccións de: Fútbol, Baloncesto, Balonmán, Voleibol e Atletismo. Categorías: benjamín mixta, alevín e infantil feminino e masculino.
 • Participación dende o curso 2010/11 en Xogade, nas mesmas seccións e categorías.
 • A partir do curso 2013/14 participación con categorías benxamín mixta, alevín feminina e masculina.
 • Neste curso decidimos participar como Centro (anteriormente coa Escola de Atletismo de Caldas) na actividade de Cross Escolar, con motivo de impulsar ao alumnado en hábitos e estilos de vida saudable e favorecer o maior número de inscricións na Escola de Atletismo: Galería de Fotos
 • Xornada de Promoción do Paddelsurf e do Piragüismo: Nesta iniciativa que se imparte nas proximidades do Clube Náutico Pontecesures. Os escolares, acompañados por docentes do centro, chegaron nos correspondentes autocares onde os monitores dos clubs de paddelsurf e piragüismo, os estaban a esperar para impartir as clases co fin de ofrecer nocións básicas destas disciplinas deportivas. Para iso, os alumnos recibiron primeiro explicacións teóricas sobre o manexo das táboas e embarcacións, posteriormente aprenderon a remar na beira e nunha terceira fase continuaron, xa na auga, aprendendo estes deportes náuticos con diversas actividades. Ademáis, estas actividades perseguen achegar aos escolares os beneficios físicos, psicolóxicos e sociais. Foi unha xornada na que os rapaces teñen unha primeira toma de contacto tanto a nivel teórico coma práctico con estos deportes. Tamén se lles deu información das actividades de verán que se van a levar a cabo para fomentar istes deportes. Non faltou o mergullo final. Pasámolo xenial! O alumnado quere repetir…

 

3.- PDC Semana Branca-Intercambio Lingüístico:

Iniciarse na práctica de deportes en contacto coa natureza, non habitual para o Alumnado en lingua inglesa e convivindo nunha contorna non habitual.

 • Fotos Anos Anteriores
 • Planing Inmersión Lingüística
 • Exhibición de Hurling: O hurling é un deporte de equipo de orixe celta. Está rexido pola Asociación Atlética Gaélica. Cada equipo fórmano 15 xogadores que usan un stick ou bastón (hurley) e unha pequena pelota de 7 centímetros de diámetro. Os partidos (profesionais) teñen unha duración de 70 minutos, repartidos en dous tempos. En caso de empate débese repetir o partido. Acompañounos Barry Lynch, un profesor irlandés, que nos explicou as regras de xogo ademais dos valores que acompañan ao deporte en Irlanda: esforzo e paixón.

 

 • Exhibición de Fútbol Gaélico: O fútbol gaélico é un deporte de equipo que se xoga fundamentalmente en Irlanda. É o máis popular do país, xunto co hurling e o rugby. O fútbol gaélico xógase en equipos de 15 xogadores nunha cancha de céspede rectangular con porterías en forma de H a ambos os dous lados. O obxectivo principal é anotar puntos pateando ou golpeando o balón coas mans e introducilo na portería rival. Así o aprenderon os nosos alumnos de 3º e 4º de ESO da man de Barry Lynch.

 

4.- PDC Camiño de Santiago:

Con esta actividade buscamos acadar unha formación integral do neno, que asimile determinados valores: compañeirismo, solidariedade, respecto, convivencia, esforzo persoal e afán de superación, que lle axuden a desenvolver a súa personalidade e a convivir en harmonía cos demais. Ao mesmo tempo adquirirán técnicas básicas de progresión e orientación no medio natural, e a súa aplicación en diferentes ámbitos.

 • FOTOS:

O Camiño de Santiago  — Galería de Fotos

 • TRABALLOS REALIZADOS:

O Senderismo 1 — O Senderismo 2 — O Senderismo 3

O Senderismo 4  — O Senderismo 5  — O Senderismo 6

 

Sente a música na túa vida

Obxectivos e grao de consecución dos obxectivos:

 A utilización da actividade musical como medio para fomentar o desenvolvemento físico-psíquico de todos os participantes na actividade. Para iso, foméntase o uso da escóita musical, tanto en actividades deportivas, como en técnicas de concentración e relaxación (Ex. Preparación de exames e actividades de traballo diario).

Organización, desenvolvemento e metodoloxía:

Utilizar todo tipo de medios (ordenadores, proxectores, reprodutores,…) implicando así a todo o alumnado en adquirir os hábitos adecuados no uso das novas tecnoloxías respecto á música e ao deporte en sí.

Avaliación (instrumentos utilizados e resultados obtidos):

De maneira sistemática, repasar certos aspectos relacionados coa actividade nun 20% das clases aproximadamente, conseguindo así facer un seguimento dos devanditos hábitos e tamén a reciclaxe necesaria naquela parte do alumnado que o necesite.

Ao mesmo tempo, resulta moi satisfactorio poder ver como algo que en principio podíase considerar como un enorme esforzo e sacrificio, termine por ser algo habitual no día a día, e quizais, o máis importante, a idea de fomentalo en xeracións vindeiras, xa que gran parte do alumnado participante transmitirá este bo facer aos seus irmáns menores, etc…

Actividades realizadas:

Traballouse en varias sesións facendo pequenos grupos, de maneira que se poideran contrastar ideas e gustos musicais son respecto ás actividades físico-deportivas que tiñamos que ter en conta para acompañalas musicalmente, e tratar así de que os resultados fosen o máis satisfactorios posibles.

Bibliografía e ligazóns utilizadas:

 • Bibliografía: Libros de texto, recursos informáticos, youtube.
 • Páxina web do colexio.
 • Blog do departamento de música.
 • Ligazóns:

https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914

https://www.youtube.com/watch?v=0DN37VU0zKs

https://www.youtube.com/watch?v=vCLEZM_N0K8

https://www.youtube.com/watch?v=pRVnHb4yKe4

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9DD654E9291EC1B8!106&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!AOLOCtMSu8xgOu8

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9DD654E9291EC1B8!112&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!APK8NWJ9SVg5Nyw

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9DD654E9291EC1B8!113&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!ANqwVYfR7uDePgI

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9DD654E9291EC1B8!111&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!AOYm-FnFBPD6ZeE

Tratamento estatístico dos datos recollidos

Obxectivos e grao de consecución dos obxectivos:

 • Obxectivos:
  • Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de interese (referentes á vida saudable)  dunha poboación (a clase)
  • Recoller, organizar e presentar datos relevantes para respondelas
  • Utilizar os métodos estatísticos apropiados e as ferramentas axeitadas, organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, para calcular parámetros relevantes
  • Obter conclusións razoables a partir dos resultados obtidos.
  • Finalmente, utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficas estatísticas, calcular parámetros relevantes e comunicar os resultados obtidos que respondan ás preguntas formuladas previamente sobre a situación estudada.

Contidos:

 • Recollida e organización dos datos en táboas
 • Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.
 • Medidas de tendencia central: media aritmética, mediana, moda.
 • Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.
 • Diagrama de barras. Histograma. Diagrama de sectores.
 • Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas para o tratamento de datos, creación e interpretación de gráficos e elaboración de informe.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía:

Parte 1: Creación das táboas de frecuencias, medidas e diagramas:

 • En geogebra, ca folla de cálculo, crear
 • Táboa de frecuencias
 • Medidas de tendencia central e de dispersión
 • Diagrama de barras, histogramas e diagrama de sectores

Parte 2: Interpretación dos datos obtidos

 • Preguntas seleccionadas
 • Interpretación libre

Parte 3: Estudio particular dos datos

 • Cada alumno compara os seus resultados co resto da clase

Parte 4: Conclusións sobre os seus hábitos de vida respecto a actividade física

Parte 5: Exposición dos traballos

Avaliación (instrumentos utilizados e resultados obtidos):

Traballo persoal na aula, presentación dos resultados obtidos e correcta interpretación dos mesmos.

Actividades realizadas:

O traballo realizado consistiu en analizar estatisticamente os resultados do informe DAFIS da clase de 3º da ESO. Para elo utilizouse o instrumento de cálculo GEOGEBRA, onde despois de introducir os datos da valoración da condición física e saudable nunha folla de cálculo, obtéñense un diagrama da táboa de frecuencias, o e os parámetros estatísticos máis comúns. Todo este traballo recóllese nun Power-point. Ademais, na páxina web do colexio quedará recollida a noticia do traballo realizado.

Bibliografía e ligazóns utilizadas:

 • Bibliografía: Libro de texto, tema 9 (Estatística)
 • Ligazóns:
  • Páxina web do colexio:

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=9DD654E9291EC1B8!114&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!AN_1Y_1-U1utPe4

  • Blog do departamento de educación física:

https://sanferminef.wordpress.com/2017/06/29/tratamento-estatistico-dos-datos-recollidos/

 

 

Coñecemento da saúde e hixiene sexual e reproductiva: Métodos anticonceptivos, plantas mediciñais e farmaceúticas, sida, drogas e alcol

Obxectivos e grao de consecución dos obxectivos:

Hoxe día, a maior parte dos mozos tiveron experiencias sexuais e moitos deles teñen unha actividade sexual regular e, con todo, son poucos os que están plenamente informados dos riscos que corren e de como poden protexerse das enfermidades de transmisión sexual, incluíndo a SIDA e dos embarazos non desexados.  O sexo pode ser unha parte da túa vida divertida, pracenteira e satisfactoria, pero sen protección, pode propiciar embarazos non planificados, os cales poden ter un gran impacto na túa vida, na parella, na familia e na sociedade.

 • Obxectivos:
 1. Valorar a sexualidade e anticoncepción en mozos adolescentes.
 2. Avaliar os coñecementos e as fontes de información sobre sexualidade e anticoncepción.
 3. Determinar a conduta sexual.
 4. Identificar os métodos anticonceptivos máis utilizados e coñecidos.
 5. Coñecer o medicamento que se quere usar e para que serve.
 6. Concienciar de que os medicamentos son personalizados e non se pode tomar ningún tipo sen prescrición facultativa.
 7. Concienciar de que para calquera dúbida comunicarse sempre co médico ou farmacéutico.
 8. Concienciar de que a sida é unha enfermidade devastadora e que pode acabar con moitas vidas senón contrólase.
 9. Concienciar de que hai miles de persoas que están infectadas deste mal e consecuentemente son marxinadas.
 10. Concienciar de que a Sida pode causar un grave dano físico como psicolóxico.
 11. Informar de que o contaxio de Sida pódese controlar formando sociedades de axuda ou información.
 12. Analizar os dereitos que ten un enfermo ou enferma de Sida.
 13. Distinguir as distintas áreas que afectan a un enfermo ou enferma por adicción a drogas ou alcol. Principalmente área biolóxica, área psicolóxica, área social e área educativa- ocupacional.
 • Grao de consecución: Satisfactorio.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía:

 • Aprender a distinguir os métodos anticonceptivos.
 • Realización de traballo individualizado de tódolos métodos anticonceptivos e exposición dos mellores traballos ante as clases dos cursos de adolescentes.
 • Exposición para aprender: clases de medicamentos naturais e químicos.
 • Exposición para aprender: Como se adquire a sida, como se transmite a sida, que se debe de facer e recomendacións.
 • Exposición para aprender: Como se adquire a dependencia ás drogas e o alcol. Prevención e recomendacións.
 • Realizar traballos con fichas, fotos, revista, catálogos, cartolinas, folios, tesoiras.
 • Uso da internet para procura de información e vídeos de Youtube.

Avaliación (instrumentos utilizados e resultados obtidos):

 • Temporalización: 10 sesións na terceira avaliación.
 • Plan de seguimento: Asignación de tarefas, descubrimento guiado e resolución de problemas.
 • Os instrumentos da devandita avaliación son en cada sesión, debates e exposición de traballos.
 • Os resultados obtidos foron concienciar que o sexo non é cousa de xogo, senón unha acción que pode ter diferentes consecuencias, xa sexan positivas ou negativas, na nosa vida.

Bibliografía e ligazóns utilizadas:

 • Bibliografía: libro de texto e vídeos de Youtube en relación ós grupos de alimentos.
 • Ligazóns:

https://goo.gl/photos/vFjQTS9E8YtoJzRY6

https://goo.gl/photos/wUGAy3i6bvULNFt79

https://goo.gl/photos/fPiPcQYmYwnwErGr7

https://goo.gl/photos/ZstCA9YAadLNnCd46

A roda dos alimentos: Día a día por unha calidade de vida

Obxectivos e grao de consecución dos obxectivos:

 • Obxectivos:
  • Establecer a relación entre a alimentación equilibrada e o estado de saúde.
  • Coñecer a frecuencia de consumo dos distintos grupos de alimentos para manter unha dieta equilibrada.
  • Adquirir hábitos de hixiene, saúde, alimentación na aula para aplicar no ámbito familiar-social.
  • Elaborar un menú.
 • Grao de consecución: Satisfactorio.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía:

 • Exposición de grupos de alimentos para realizar o traballo de roda alimentaria e aprender a distinguir os seis grupos de alimentos.
 • Realización de comidas saudables como actividade de centro.
 • Realizar traballos con fichas, fotos, revista, catálogos, cartolinas, folios, tesoiras
 • Uso da internet para procura de información e vídeos de Youtube.
 • Expoñer todo o aprendido nos cursos da ESO e en Educación Primaria.
 • Alimentos naturais e envasados: froita, verduras, carnes, peixes
 • Ingredientes para facer comidas: Ensalada de froitas, Ensalada de verduras con atún, filloas con mel, sementes (legumes, hortalizas) e material de cociña.

Avaliación (instrumentos utilizados e resultados obtidos):

 • Temporalización: 12 sesións na primeira avaliación.
 • Plan de seguimento: Asignación de tarefas, descubrimento guiado e resolución de problemas.
 • Os instrumentos da devandita avaliación son en cada sesión, debates e exposición de traballos.
 • A evaluación e a valoración de participación foi moi positiva.
 • Os Resultados obtidos son concienciar que unha boa alimentación mellora a calidade de vida. A comida sa axúdache a vivir máis anos e a non subir de peso.

Bibliografía e ligazóns utilizadas:

 • Bibliografía: libro de texto e vídeos de Youtube en relación ós grupos de alimentos.
 • Ligazóns:

https://goo.gl/photos/jamPqRhy5C2jv6QY7

Actividade CC. NN. – Os Seres vivos e a Célula

Xustificación das actuacións realizadas e obxectivos:

Consideramos que o coñecemento e coidado do noso corpo moi importante para o desenvolvemento dunha vida sa. Por iso traballamos o tema : “SERES VIVOS E A CÉLULA” ; porque pensamos que é importante coñecer que o noso corpo está formado por células e estas agrúpanse formando tecidos e estes agrupados forman os órganos; a agrupación de órganos forman os sistemas que son os que nos serven para levar a cabo as funcións vitais.

         As finalidades da actividade son:

 • Promover estilos e hábitos de vida saudables, a partir das necesidades específicas do alumnado do centro docente, e especialmente nos ámbitos da nutrición e alimentación saudables e do deporte contemplando o enfoque de xénero e a equidade para evitar desigualdades na saúde.
 • Afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenrolo persoal e social do alumnado.
 • Fomentar no alumnado a adquisición de capacidades e competencias que lles permitan coidar o seu corpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información, publicidade e ante actitudes sociais que poden repercutir negativamente no seu desenrolo físico, social e psicolóxico.

Accións, Procedementos e Recursos:

O traballo realizouse en dúas fases:

 • 1ª Fase: Realizaron un estudo sobre a unidade mínima que forma aos Seres Vivos: a Célula. Logo de facer o estudo sobre a CÉLULA, realizaron un traballo plástico e representativo da mesma.
 • 2ª Fase : Facer un traballo en Power-Point sobre os seres vivos, por equipos. Cada Equipo tivo que expoñer o tema para toda a clase. Logo os compañeiros/as dos outros equipos puideron facerlles preguntas sobre o exposto.

      Os recursos empregados foron:

 • Libro Dixital CCNN 6º Primaria Edit. EDEBÉ.
 • Netbooks
 • Documentación buscada en Internet.
 • Material para facer a Célula en 3 D.
 • Material para coloreala.
 • Cartolinas de cores, cola de pegar, tesoiras,…

 Todo este coñecemento queremos aplicalo durante o curso para resaltar a importancia da relación existente entre o tecido adiposo e a boa alimentación, así como, a agrupación de células en fibras musculares e a súa importancia no exercicio físico.

Temporalización da actuación, Plan de seguimento e Avaliación:

O tema  foi  programado para levar a cabo ao longo do 1º trimestre  do curso 2016 -2017. Para facer un seguimento, cada dúas sesións, fíxose unha posta en común de todos os equipos, para avaliar cómo se estaba desenrolando a actividade, valorando se temos que modificar algo no proceso de execución. Ao final do traballo e exposición avaliaranse tanto os contidos como o  traballo plástico e exposición de cada equipo.

Implicación da Comunidade Educativa:

Nesta actividade estarán implicados os seguintes membros da Comunidade Educativa:

 • O mestre de CCNN de 6º Primaria: Ernesto González Caramés.
 • O alumnado de 6º de Primaria.

Medidas para difundir as actuacións:

A difusión da actividade será a través de reportaxes fotográficos e vídeos que recollan as distintas fases e tarefas a realizar  e, posteriormente, se irán subindo á Páxina WEB do Centro.

Páx. Web: http://www.csanfermincaldas.es

Youtube: https://youtu.be/G695bcomRi0 

Valoración dos resultados:

Os resultados considerámolos moi positivos. O alumnado adquiriu unha serie de coñecementos sobre o funcionamento e constitución do seu corpo que descoñecía. Así mesmo, decatáronse da importancia que ten facer unha vida saudable, sobre todo, neste momento que o seu corpo está en pleno desenrolo.

Proxectos futuros:

Cada Trimestre iranse realizando traballos relacionados co corpo humano, a nutrición  e a saúde. Esperamos conseguir que o alumnado coñeza mellor o seu corpo e os hábitos saudables, tanto referidos a nutrición, hixiene e prevención como ao deporte. Isto contribuirá a medrar sans e fortes.

GALERÍA DE FOTOS