Título Da Actividade: Estudio Estatístico dos datos de educación física

Introdución (sinopse do proxecto):

Análise estatístico dos datos obtidos do informe de DAFIS da clase de 2 y 4º ESO. Para iso introdúcese os datos da valoración física e saudable na folla de cálculo, mediante medidas estatísticas numéricas e gráficas que nos axudarán á interpretación dos mesmos. Todo se recollerá nun traballo que expondrán os propios alumnos.

Grao de consecución dos obxectivos:

Recoller, organizar e analizar os datos do informe de DAFIS, organizándolos en táboas estatísticas, construyendo gráficos, calculando parámetros estatísticos e sacando conclusións dos mesmos.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía:

1º. Recollida e organización de datos.

Crear táboas de frecuencias

Parámetros estatísticos

Gráficos estatísticos

2º. Interpretación dos datos obtidos.

3º. Estudio particular dos datos.

4º. Conclusións sobre os seus hábitos de vida.

5º. Exposición dos traballos realizados.

Avaliación (instrumentos utilizados e resultados obtidos):

A avaliación é continua, global e progresiva.

Actividades realizadas:

Ficha de exercicios

Bibliografía e ligazóns utilizadas:

http://www.csanfermincaldas.es/es/vidasaludable1718/13

 

Anuncios

Título Da Actividade: Cifras Saudables

Introdución (sinopse do proxecto):

Exercicios prácticos sobre porcentaxes e proporcionalidade relacionados cos hábitos na alimentación e no deporte. Fomentando así os hábitos saudables e a actividade física como mellora a calidade de vida.

Grao de consecución dos obxectivos:

Mediante a realización de exercicios con datos relacionados con hábitos saudables practicamos as porcentaxes e a proporción. Para ello empregaremos ferramentas numéricas e matemáticas para realizar a ficha de exercicios proporta.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía:

Plan de seguemento:

1º. Leer enunciado do problema

2º. Desenrolo matemático para a súa resolución

3º. Obtención de conclusións y valoración das mesmas de maneira oral e colectiva

Avaliación (instrumentos utilizados e resultados obtidos):

A avaliación é continua, global e progresiva.

Actividades realizadas:

Ficha de exercicios

Bibliografía e ligazóns utilizadas:

Recollida de datos na internet.

http://www.csanfermincaldas.es/es/vidasaludable1718/16

Título Da Actividade: O teu corpo é una locomotora

Introdución (sinopse do proxecto):

Procurar que o alumno teña  os coñecementos xerais sobre a organización morfolóxica e estructural do aparato locomotor como parte integrante do corpo humano. Saber recoñecer os principais compoñentes do sistema locomotor, é dicir, os ósos e os músculos.

Grao de consecución dos obxectivos:

Coñecer o sistema óseo-muscular do ser humano para que o alumno sepa e recoñeza as funcións y divisións deste.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía:

Ó finalizar o tema o alumno será capaz de:

 • Identificar as clases de ósos, músculos e articulacións e as súas diferentes funcións.
 • Clasificar e distinguir os nomes e ubicaciones dalgúns ósos, músculos e articulacións.
 • Asociar os diferentes temas que abarca o sistema óseo-muscular e articular.
 • Coñecer as diferentes enfermidades que atacan os ósos, músculos e articulacións.

Este proxecto se traballou no mes de febreiro e se lle adicaron 8 sesións, parte das cales na aula e parte no laboratorio.

Avaliación (instrumentos utilizados e resultados obtidos):

A avaliación é continua e global.

Valoración moi positiva por parte do alumnado e concienciados das medidas preventivas ante posibles accidentes ou enfermidades.

Actividades realizadas:

Coñecer o sistema óseo-muscular do ser humano e recoñer as funcións y divisións deste levando o alumnado ó laboratorio.

Bibliografía e ligazóns utilizadas:

Libro de texto de bioloxía

http://www.csanfermincaldas.es/es/vidasaludable1718/18

Título Da Actividade: Non Intentes Vivir Sen Música

Introdución (sinopse do proxecto):  

O emprego da música dacordo coas actividades deportivas fomenta a perfecta relación e harmonía entre o corpo e a mente. Deste xeito escollemos o tipo de música que debe acompañar a cada escea ou momento, sempre tendo en conta a quen vai dirixida.

Grao de consecución dos obxectivos:

A utilización da actividade musical como medio para fomentar o desenvolvemento físico-psíquico de todos os participantes na actividade. Para iso, proponse o uso da escóita musical, tanto en actividades deportivas, como en técnicas de concentración e relaxación (Ex. Preparación de exames e actividades de traballo diario, así como entrenamento físico, etc).

Organización, desenvolvemento e metodoloxía:

Utilizar todo tipo de medios (ordenadores, proxectores, reprodutores,…) implicando así a todo o alumnado en adquirir os hábitos axeitados no uso das novas tecnoloxías respecto á música e ao deporte en sí.

Avaliación (instrumentos utilizados e resultados obtidos):

De maneira sistemática, repasar certos aspectos relacionados coa actividade nun 20% das clases aproximadamente, conseguindo así facer un seguimento dos devanditos hábitos e tamén a reciclaxe necesaria naquela parte do alumnado que o necesite.

Ao mesmo tempo, resulta moi satisfactorio poder ver como algo que en principio podíase considerar como un enorme esforzo e sacrificio, termine por ser algo habitual no día a día, e quizais, o máis importante, a idea de fomentalo en xeracións vindeiras, xa que gran parte do alumnado participante transmitirá este bo facer aos seus irmáns menores, etc…

Actividades realizadas:

Traballouse en varias sesións facendo pequenos grupos, de maneira que se poideran contrastar ideas e gustos musicais son respecto ás actividades físico-deportivas que tiñamos que ter en conta para acompañalas musicalmente, e tratar así de que os resultados fosen o máis satisfactorios posibles.

Bibliografía e ligazóns utilizadas:

 • Bibliografía: Libros de texto, recursos informáticos, youtube.
 • Páxina web do colexio.
 • Blog do departamento de música.

Ligazóns:

https://www.youtube.com/watch?v=1XY3vnwQzy8

https://www.youtube.com/watch?v=0DN37VU0zKs

https://www.youtube.com/watch?v=Mp0ZISBYidI

https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914

https://www.youtube.com/watch?v=YC2GmWjJBho

PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=FgFbGJGNZPg

https://sanferminef.wordpress.com

Título Da Actividade: Móvete Con Velocidade

Introdución (sinopse do proxecto):

Dentro do programa DAFIS do colexio realízase esta actividade cos alumnos de 2º da ESO para incentivar activamente a práctica regular de exercicio físico á vez que se traballan, de maneira significativa, unha serie de estándares da materia de física e química.

Grao de consecución dos obxectivos:

 • Obxectivos:
  • Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de interese (referentes á vida saudable)  dunha poboación (a clase)
  • Recoller, organizar e presentar datos relevantes para respondelas
  • Utilizar os métodos estatísticos apropiados e as ferramentas axeitadas, organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, para calcular parámetros relevantes
  • Obter conclusións razoables a partir dos resultados obtidos.
  • Finalmente, utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficas estatísticas, calcular parámetros relevantes e comunicar os resultados obtidos que respondan ás preguntas formuladas previamente sobre a situación estudada.
 • Grao de consecución dos obxectivos:

Considéranse acadados tódolos obxectivos de maneira satisfactoria.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía:

Parte 1: Introdución:  

– Abordar na aula unha serie de cuestións sobre os hábitos deportivos do alumnado de segundo da ESO para coñecer os seus hábitos, preferencias, coñecemento sobre a temática a abordar…

Parte 2: Na aula, introdución dos conceptos físicos e magnitudes a estudar:

– Sistema de referencia, posición, traxectoria, distancia recorrida, desprazamento.

– Intervalo de tempo, velocidade instantánea e velocidade media.

– Movemento rectilíneo uniforme e do movemento rectilíneo uniformemente acelerado.

– Velocidade instantánea e velocidade media.

Explicación do traballo de campo

Parte 3: Traballo de campo

 • Realización da actividade deportiva.
 • Toma de datos.

Parte 4: Na aula, estudio particular dos datos recollidos

 • Elaboración de gráficas de magnitudes.
 • Cálculo das velocidades medias.
 • Representación dos datos e dos cálculos obtidos.
 • Toma de conclusións.

Parte 5: Posta en común, no grupo aula, do traballo realizado.

Parte 6: Difusión do proxecto a través da web do colexio e dos blogs.

Avaliación (instrumentos utilizados e resultados obtidos):

Instrumentos de avaliación:

 • Seguimento do nivel de implicación e do traballo individual do alumnado tanto na parte de campo coma na aula.
 • Avaliación dos cálculos obtidos de velocidade media, variando a distancia e o tempo.
 • Nivel de presentación dos resultados obtidos a través de táboas e gráficas. Correcta interpretación dos mesmos.
 • Avaliación personalizada do seguimento da actividade por parte do alumnado.

Resultados obtidos:

Os resultados da avaliación foron moi positivos, tanto no grao de implicación e traballo do alumnado coma na calidade da análise dos datos obtidos, a excepción de dous alumnos que non mostraron ningún interese por ningunha das partes da actividade.

Actividades realizadas:

O traballo consistiu na realización dunha actividade física individual na que, partindo de varias carreiras e variando o tempo empregado e a distancia percorrida, analizouse a velocidade media individual dos alumnos de 2º da ESO. Partindo dos resultados obtidos, procurouse a mellora do rendemento persoal co deseño dun adestramento adaptado a cada alumno.

Con esta actividade pretendeuse motivar ó alumnado cara á práctica deportiva habitual baseada nos desexos de mellora e autosatisfacción.

Para a realización deste traballo empregáronse tanto ferramentas manuais coma tecnolóxicas, para a recollida de datos, a súa análise mediante gráficas, as conclusións, posta en común e posterior difusión, a través na páxina web e dos blogs do colexio.

Bibliografía e ligazóns utilizadas:

Probas DAFIS 2017 – 2018

Preténdese dar visibilidade ás actividades deseñadas desde o Departamento de Educación Física relacionadas con Proxecto DAFIS, o cal, impulsado pola Xunta de Galicia, permítenos coñecer de preto diferentes parámetros en referencia á saúde do noso alumnado para, posteriormente, impulsar medidas encamiñadas á mellora da súa condición física.

Carreira Solidaria 2018

O Colexio Plurilingüe San Fermín PP. Somascos realizou a Carreira Solidaria Pro-Mozambique coa participación de todo o alumnado do Centro: Ed. Infantil, Ed. Primaria, E. S.Ou. e Ciclos Formativos.

Esta carreira solidaria é moito máis que unha actividade deportiva, permite traballar a defensa e promoción dos dereitos da infancia dentro e fose da aula baseándose nos valores de compañeirismo, solidariedade, respecto, convivencia, esforzo persoal e afán de superación.

Cada alumno achegou patrocinadores para doar unha cantidade de diñeiro por cada “quilómetro” percorrido, correspondendo a unha volta ao circuíto da Carballeira do Xardín de Caldas de Reis, coa finalidade de sensibilizarse coa situación dos nenos máis desfavorecidos.

A xornada supuxo un éxito de participación cun ambiente festivo e solidario.

Galería de Imaxes no noso Facebook